Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Simülasyonu:

COVID-19 Küresel Salgının Uluslararası Barış ve Güvenliğe Etkisi

D. Arıkan Açar

Yaşar Üniversitesi

Işık Gürleyen

IES Abroad


Simülasyon Tanıtımı

UİK 15. Güvenlik Akademisi çerçevesinde düzenlediğimiz BMGK Simülasyonu katılımcıların, son dönem Güvenlik Konseyi üyelerinin delegelerini canlandıracakları yaratıcı uygulama temelli bir öğrenme etkinliği olarak planlandı. Katılımcılar, delege rolünü üstlendikleri ülkelerin dış politika yönelimleri ve tercihleri ile güvenlik algılarını dikkate alarak günümüzde öne çıkan küresel güvenlik sorunlarından birini tartışacak, önergeleri müzakere ederek gerçekçi bir çözüm geliştireceklerdir.


Bu etkinlik, katılımcıların uluslararası alandaki güvenlik sorunlarını çözmek için çoktaraflı ve üst düzey diplomasi uygulamalarını gerçek hayata en yakın şekliyle tecrübe etmelerini amaçlamaktadır.


Bilindiği üzere, COVID-19 salgını, hem Uluslararası Sistemin son yıllarda içinden geçmekte olduğu sancılı dönüşüm sürecini hızlandırmış hem de bölgesel ya da küresel güvenlik sorunlarını derinleştirmiştir.Salgın öncesi dönemde güvenlik ortamını karmaşıklaştıran, hem devlet hem de devlet olmayan aktörleri zorlayan geleneksel ya da bazıları güvenlikleştirilmiş siyasi, toplumsal ve ekonomik süreçlerin belli başlıları arasında şunları sayabiliriz: küresel ve bölgesel güç dengelerinin değişimi, çok-taraflılıktan tek-taraflılığa kayış, jeopolitik değişimlerde artan güç kullanma eğilimleri, egemenlik haklarının ihlali, silahlanma, dezenformasyon ve siber güvenlik, kitlesel göç, çevre sorunları ve iklim değişimi, derinleşen ekonomik eşitsizlik, yoksulluk, popülizm ve yabancı düşmanlığı, gıda güvensizliği, vb.Tüm bu sancılı dönüşüm ve krizler, 2020’deki küresel salgının neden olduğu benzeri görülmemiş koşullar altında derinleşmiş olup, devletlerin güvenlik önceliklerini yeniden sıralamalarını gerekli kılmıştır. Küresel sorunlarla baş etmek için çoktaraflı işbirliğine ve küresel yönetişime ihtiyaç duyulurken bazı ülkelerin aksi yönde tavır aldıkları da görülmektedir. Bu şartlar altında küresel salgın acil durumu ile mücadele için yapılacakların müzakere edileceği BMGK özel oturumunun canlandırılacağı etkinliğimizde, katılımcılar ülkelerin COVID-19 salgınına verdikleri farklı tepkilerle nasıl bir çözüm geliştirebileceklerini deneyimleyecekler.


Katılımcıların simülasyon öncesi hazırlık ve eğitim süreçleri ve uygulama safhalarında kendilerini uluslararası ilişkilerin gündemindeki güvenliğe dair konuları araştırmak, çok taraflı müzakere yaklaşımları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve karar alma süreçlerini gerçeğe yakın ortamlarda deneyimlemek alanlarında geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Bu bağlamda BMGK Simülasyonunu başarıyla tamamlayan katılımcıların;


a)    Özgüven, liderlik, araştırma, topluluk önünde konuşma ile takım çalışması becerilerini deneyimleyerek geliştirmeleri,

b)   Konu başlığı ve vakaya dair dosya hazırlama, önerge yazma, çok taraflı müzakere ve diplomatik yazışma tekniklerini uygulama pratiği kazanmaları,

c)    Uluslararası kurumlar çerçevesinde iletişim, işbirliği sağlama ve çatışma çözümleme becerilerini geliştirmeleri,

d)   BMGK’ya özel prosedür, oylama teknikleri ve süreçlerini kavrayıp uygulamaya geçirebilmeleri,

e)    COVID-19 küresel salgınının oluşturduğu uluslararası güvenlik sorununu tüm boyutlarıyla anlamlandırabilmeleri ve içinde bulunulan dönem ve sonrası için benzer uluslararası güvenlik sorunlarıyla başarıyla mücadele edilebilmesi için gerekli yaklaşım, ortak anlayış ve çözümler üretme yönlerinde kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

– Etkinlik Eğitim ve Uygulama Detayları

a)    Katılımcılar BMGK 15 üyesinin delegasyonlarından birisine atanacaklardır. Az sayıdaki katılımcı basın mensubu rolünü yerine getireceklerdir.

b)   Simülasyon eğitiminde BMGK’nın işlevi yanında müzakere prosedürleri ve karar alma süreçlerinin teknik detaylarını anlatılacaktır. Nihai amaç delegasyonların ortak ya da rekabet içinde müzakere edilen konu üzerine BMGK Karar tasarısı/ları sunulmasıdır. Bu çerçevede örnek karar tasarıları daha sonra paylaşılacaktır.

c)    Katılımcılar, hazırlık paketinde yer alacak ayrıntılı rehberi referans alarak ve canlandırdıkları ülkenin profiline uygun olarak ortak pozisyon belgesi ve taslak karar tasarısı metnini hazırlayacaklardır.

d)   Simülasyonda katılımcılar delegasyonları içerisinde iş bölümü yaparak;. açılış konuşması yapacak,. konu başlığı üzerine tartışma konuları gündeme getirip müzakerelerde bulunacak, taslak önerge metinlerini sunacak, önergeleri tartışacak ve karar tasarısı/larını oylayacaklardır.

e)    Basın yayın organlarını temsil eden katılımcılar, ülke delegasyonlarının önerilerini, gerçekleşen tartışmalardaki çarpıcı ifadeleri, önerge ve karar tasarılarının uluslararası barış ve güvenlik için anlamı, vb. önemli gelişmeleri dünya kamuoyuna sosyal medya ve bültenler yoluyla duyurmakla görevli olacaktır.